Door de ogen van locals

Rondreizen door de ogen van locals! Dat houdt in dat wij bij al onze rondreizen veel contact hebben gehad met locals. Wie weet immers beter wat je het beste kunt doen en zien in een stad of land dan een local

Rondreizen door de ogen van locals

Rondreizen door de ogen van locals! Dat houdt in dat wij bij al onze rondreizen veel contact hebben gehad met locals. Op deze manier zijn wij erachter komen wat echt de aller aller beste plekjes zijn om te eten, te drinken, te fietsen, te lopen, cultuur op te snuiven, rust te vinden, van een adembenemend uitzicht te genieten of juist de drukke toeristische plekken op te zoeken zonder in de rij te staan.

Onze algemene voorwaarden

Lees je hieronder

Algemene reisvoorwaarden Tripsy (Tripsy B.V.)

Deze algemene reisvoorwaarden gelden vanaf 1 juni 2018

Deze algemene reisvoorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die worden aangeboden op Tripsy.nl en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Tripsy.nl en de desbetreffende consument. Aanvullend op deze reisvoorwaarden zijn de algemene voorwaarden van de desbetreffende uitvoerders van toepassing.

Voordat een overeenkomst wordt gesloten, worden deze algemene reisvoorwaarden aan de consument ter beschikking gesteld. De consument dient de voorwaarden te aanvaarden voordat een overeenkomst kan worden aangegaan.

 

Inhoudsopgave

Artikel 1.       Inleiding

Artikel 2.       Informatie van de reisorganisator(en)

Artikel 3.       Informatie van de consument

Artikel 4.       De overeenkomst

Artikel 5.       Herroeping

Artikel 6.       Annuleren/Wijzigen door consument

Artikel 7.       Rechten van de consument

Artikel 8.       Verplichtingen van de consument

Artikel 9.       Annuleren/Wijzigen door Tripsy.nl (Tripsy B.V.)

Artikel 10.     Aansprakelijkheid reisorganisator

Artikel 11.     Hulp en bijstand

Artikel 12.     Prijs en betaling

Artikel 13.     Klachten en geschillen

Artikel 14.     Informatie

 

Artikel 1. Inleiding
1. Deze algemene reisvoorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst die tot stand komt tussen de reisorganisator en één of meer reizigers in de zin der wet.
2. Deze algemene reisvoorwaarden kunnen op ieder moment en zonder voorafgaande kennisgeving door Tripsy.nl worden aangepast.
3. Aanpassingen van de algemene reisvoorwaarden door Tripsy.nl hebben geen betrekking op boekingen die reeds zijn aanvaard door Tripsy.nl.
4. Wanneer expliciet in de aanbieding aangegeven kunnen deze algemene reisvoorwaarden van toepassing zijn op andere reisdiensten, zoals accommodatie; autohuur; pendeldiensten per bus.

 

Artikel 2. De reisorganisator(en)

Tripsy.nl, onderdeel van Tripsy B.V., hierna: Tripsy.nl, biedt op de daarbij behorende websites één soort reisproduct aan. Dit reisproduct is: reizen onder eigen naam

2.1       Tripsy.nl als reisorganisator:

Tripsy.nl treedt op als reisorganisator wanneer een pakketreis of verrassingsreis onder eigen naam wordt aangeboden. De reis valt dan onder de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van Tripsy.nl waarbij Tripsy.nl zorg dient te dragen voor de correcte uitvoering van de reis.

 

Artikel 3. Informatie van de consument

3.1       Uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst verstrekt de consument alle gegevens van hemzelf en van de door hem aangemelde medereizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten van de overeenkomst. Direct na het sluiten van de overeenkomst dienen de additionele gegevens door de consument te worden verstrekt waaronder mobiele telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen). Deze gegevens zijn nodig voor een correcte uitvoering van de overeenkomst.

3.2       De consument dient bijzonderheden omtrent lichamelijke dan wel geestelijke toestand te vermelden aan de reisorganisator wanneer deze van invloed kunnen zijn op de uitvoering van de overeenkomst alsmede een bijzondere lichamelijke of geestelijk toestand van medereizigers.

3.3       Indien de consument in zijn informatieplicht tekortschiet behoudt de reisorganisatie het recht om de consument(en) uit te sluiten van verdere deelname aan de reis. In dat geval zullen alle hiermee gemoeide kosten ter rekening van de consument(en) komen.

3.4       De consument kan de reisorganisatie verzoeken om het reisaanbod te wijzigen op basis van medische redenen of andere vergelijkbare redenen. De reisorganisatie zal haar uiterste best doen om de consument tegemoet te komen, maar is hier niet toe verplicht en eventuele bijkomende kosten zullen voor de rekening van de consument komen.

 

Artikel 4. De Overeenkomst

4.1       De overeenkomst komt tot stand doordat de consument het aanbod van Tripsy.nl aanvaardt inclusief de daartoe behorende voorwaarden. De aanvaarding vindt rechtstreeks online plaats. Na aanvaarding zal Tripsy.nl de consument zo spoedig mogelijk via elektronische weg de bevestiging doen toe komen.

4.2       Tripsy.nl heeft het boekingsproces zo ingericht dat het de consument duidelijk wordt gemaakt dat hij een overeenkomst aan gaat en wat de bijbehorende voorwaarden zijn.

4.3       Wanneer Tripsy.nl optreedt als bemiddelaar tussen consument en een derde reisorganisatie dan is in alle gevallen de derde reisorganisatie verantwoordelijk en aansprakelijk voor de nakoming van de producten en/of diensten van de overeenkomst gesloten via Tripsy.nl.

4.4       De consument zelf is verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste persoonsgegevens en betaalgegevens. Tripsy.nl kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden dan wel aansprakelijk worden gesteld in geval van foutief doorgegeven informatie door de consument.

4.5       De consument dient 18 jaar of ouder te zijn om een overeenkomst aan te gaan via Tripsy.nl

4.6       Wanneer er toepasselijke voorwaarden zijn op een aanbieding van een derde reisorganisatie dan staat dit duidelijk weergegeven bij de aanbieding.

 

Artikel 5. Herroeping

5.1       Het aanbod van de reisorganisatie is vrijblijvend en kan zo nodig worden herroepen. Dit kan zo nodig ook nog na aanvaarding van het aanbod door de reiziger en eventuele bevestiging door de reisorganisator.

5.2       De reisorganisator kan de reisovereenkomst herroepen binnen de in de aanbieding vermeldde termijn zodra het aantal aanmeldingen kleiner is dan het voorafgaand aan de boeking vermelde minimumvereiste aantal deelnemers.

5.3       Herroeping wegens correctie van fouten in de berekening van de reissom of van andere fouten is toegestaan.

5.4       De herroeping dient zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 24 uur (Europa en Middellandse Zeelanden) respectievelijk 48 uur (Alle overige bestemmingen) na de dag van aanvaarding te geschieden onder opgaaf van reden. De reiziger heeft in dat geval recht op onverwijlde restitutie van eventueel betaalde gelden.

5.5       Het aanbod betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode is uitgesloten van herroepingsrecht van de consument.

 

Artikel 6. Annuleren/Wijzigen door consument

6.1       Het annuleren van vliegtickets is krachtens de voorwaarden van vliegmaatschappijen niet toegestaan. Wanneer de consument zijn vliegreis wenst te annuleren/wijzigen zal hiervoor contact moeten worden opgenomen met de betreffende vliegmaatschappij.

6.2       In geval van annulering is de consument in ieder geval de boekingskosten verschuldigd. Bij meerdaagse activiteiten geldt de annuleringsregeling van het hotel of vakantiecentrum. Deze kunnen oplopen tot 100% van de kosten.

6.3       Indien consument zijn accommodatie en/of reis wilt wijzigen of annuleren zal consument contact moeten opnemen met klantenservice. Dit kan telefonisch of via email, van maandag tot en met vrijdag, tussen 09:00 en 17:00 uur. Indien consument contact opneemt na 17:00 geldt de eerstvolgende werkdag als dag van annulering.

6.4       Tripsy.nl geeft geen garantie omtrent het wijzigen van gegevens. Dit zal in overleg met de aanbieder plaatsvinden. Eventuele kosten komen voor rekening van de consument.

6.5       Als de reden van de annulering gedekt wordt door een verzekeringspolis die consument heeft genomen voor de betreffende boeking, is het mogelijk om via die verzekeringspolis de annuleringskosten terug te eisen. De bovengenoemde voorwaarden zijn dan niet van toepassing.

 

Artikel 7. Rechten van de consument

7.1       Indeplaatsstelling

1. De reiziger kan aan de reisorganisator verzoeken zich te laten vervangen door een ander. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:
2. de ander voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden; en
3. het verzoek wordt uiterlijk 7 kalenderdagen vóór vertrek ingediend, dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht; en

iii. de voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen deze indeplaatsstelling.

Ingeval het verzoek niet kan worden ingewilligd, zal de reisorganisator dat met redenen omkleed aan de reiziger meedelen.

De aanmelder, de reiziger en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover de reisorganisator voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom, de wijzigingskosten en de eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging.

7.2       Reisbescheiden

1. De reisorganisator geeft in de bevestiging aan op welk tijdstip en op welke wijze hij de reisbescheiden aan de reiziger ter beschikking zal stellen.
2. Indien de reiziger op het door de reisorganisator meegedeelde tijdstip, doch uiterlijk 2 werkdagen voor vertrek nog geen reisbescheiden ontvangen heeft, meldt hij dit onverwijld aan de reisorganisator of het boekingskantoor.

 

Artikel 8. Verplichtingen van de consument

8.1       De reiziger is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen door of namens de reisorganisator gegeven en is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn gedragingen. Dit te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger.

8.2       De reiziger die zodanig hinder of overlast oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van de reis daardoor wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door de reisorganisator van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten, indien van de reisorganisator in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen. De hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger.

8.3       De reiziger is verplicht eventuele schade te vermijden en zo veel mogelijk te beperken.

8.4       Iedere reiziger dient uiterlijk 24 uur vóór het aangegeven tijdstip van vertrek van de terugreis zich van het exacte tijdstip van vertrek te vergewissen.

 

Artikel 9. Annuleren/Wijzigen door Tripsy (Tripsy B.V.)

9.1       Tripsy.nl heeft het recht de overeenkomst op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden.

9.2       Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Tripsy.nl aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
a. Indien de oorzaak van de opzegging aan de reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger.
b. Indien de oorzaak van de opzegging aan Tripsy.nl kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van Tripsy.nl. Of zulks het geval is, wordt bepaald aan de hand van artikel 10.
c. Indien de oorzaak van de opzegging noch aan de reiziger noch aan Tripsy.nl kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade zoals nader uitgewerkt in artikel 11.

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid reisorganisator

10.1     De aansprakelijkheid voor schade die de reiziger lijdt, is beperkt tot driemaal de reissom tenzij de reisorganisator de dienst zelf verricht en/of als er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de reisorganisator. De reisorganisator kan zijn aansprakelijkheid voor schade, veroorzaakt door dood of letsel van de reiziger, niet uitsluiten of beperken.

10.2     Een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis die hem kan worden toegerekend, verplicht de reisorganisator mede tot vergoeding van ander nadeel dan vermogensschade, voor zover door die tekortkoming derving van reisgenot is veroorzaakt. Deze vergoeding bedraagt ten hoogste eenmaal de reissom.

10.3     Indien op een, in de reisovereenkomst, begrepen dienst een verdrag of een Verordening van de EU van toepassing is, kan de reisorganisator zich beroepen op een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid die dat verdrag of Verordening aan een dienstverlener als zodanig toekent of toestaat.

10.4     De reisorganisator is evenmin aansprakelijk indien en voor zover de reiziger zijn schade heeft kunnen verhalen uit hoofde van een door hem afgesloten verzekering, zoals bijvoorbeeld een reis- en/of annuleringsverzekering.

 

Artikel 11. Hulp en Bijstand

11.1     De reisorganisator is naar gelang de omstandigheden verplicht de reiziger hulp en bijstand te verlenen, indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. De daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de reisorganisator, indien de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst hem is toe te rekenen.

11.2     Indien de oorzaak aan de reiziger is toe te rekenen, is de reisorganisator tot verlening van hulp en bijstand slechts verplicht voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden gevergd. De kosten zijn in dat geval voor rekening van de reiziger.

11.3     Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de reiziger noch aan de reisorganisator zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade.

 

Artikel 12. Prijs en Betaling

12.1     Over de prijzen genoemd op de website valt niet te onderhandelen. (Druk)fouten zijn niet bindend.

12.2     Betalingen dienen direct via een betaallink (e-mail) te worden gedaan, tenzij anders is aangegeven in de aanbieding.

12.3     Er kan betaald worden via Paypal, Mastercard, Visa kaart, iDeal en een bankoverschrijving.

12.4     Wanneer consument ervoor kiest om in termijnen te betalen, kan de reis geannuleerd worden na achterstallige betaling. De eventuele eerdere betalingen worden, afhankelijk van de annuleringsvoorwaarden, teruggestort naar consument. De boekingskosten worden altijd ingehouden na annulering door achterstallige betaling.

12.5     Tripsy.nl stelt zich niet aansprakelijk voor bijkomende kosten voor bagage, buitenlandse transacties, visa, vaccinaties en andere kosten die niet als inclusief bij de aanbieding worden vermeld.

 

Artikelen 13. Klachten en Geschillen

Tijdens de reis

13.1     Een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst dient ter plaatse (op locatie) zo spoedig mogelijk gemeld te worden zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet de reiziger zich – in deze volgorde – melden bij: de betrokken dienstverlener, de reisleiding of, als deze niet aanwezig of bereikbaar is, Tripsy.nl. Indien de tekortkoming niet wordt opgeheven en afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis moet deze in ieder geval onverwijld worden gemeld bij Tripsy.nl in Nederland.

13.2     Tripsy.nl zorgt voor informatie inzake de ter plaatse te volgen procedure, de contactgegevens en bereikbaarheid van betrokkenen.

13.2     Indien de reiziger niet aan de meldingsplicht heeft voldaan en de dienstverlener of Tripsy.nl daardoor niet in de gelegenheid is gesteld de tekortkoming te verhelpen, kan zijn eventuele recht op schadevergoeding worden beperkt of uitgesloten.

Na de reis

13.4     Als een klacht niet bevredigend is opgelost, moet deze uiterlijk binnen één maand na afloop van de reis (c.q. de genoten dienst) of uiterlijk op de oorspronkelijke vertrekdatum als de reis geen doorgang heeft gevonden, schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Tripsy.nl.

13.5     Als de klacht de totstandkoming van een overeenkomst betreft, dient deze binnen één maand na kennisname door de reiziger van de feiten waarop de klacht betrekking heeft, bij Tripsy.nl te worden ingediend.

13.6    Indien de reiziger de klacht niet tijdig indient, wordt deze door Tripsy.nl niet in behandeling genomen, tenzij de reiziger hiervoor redelijkerwijs geen verwijt treft. Tripsy.nl geeft de reiziger hierover schriftelijk of langs elektronische weg bericht.

Geschillen

13.7     Op deze Overeenkomst is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.

13.8     Alle geschillen die voortvloeien uit of enig verband houden met deze overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht, Nederland.

13.9     Alle vorderingsrechten verjaren één jaar na afloop van de reis (of, indien de reis geen doorgang heeft gevonden, één jaar na de oorspronkelijke vertrekdatum). Vorderingen ter zake van letselschade verjaren één jaar na afloop van de reis (of indien de reis geen doorgang heeft gevonden, één jaar na de oorspronkelijke vertrekdatum). Partijen zijn aan de in dit lid genoemde termijnen gehouden tenzij het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is dat Tripsy.nl op deze termijnen een beroep doet.

 

Artikel 14. Informatie

14.1     Paspoortvereisten: Voor alle boekingen bij Tripsy.nl is een geldig paspoort vereist. Specifieke paspoort- en visumvereisten en andere       immigratievereisten zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de consument. Deze vereisten kunnen worden nagegaan bij relevante ambassades en/of consulaten. Tripsy.nl is niet aansprakelijk wanneer consument niet aan de paspoortvereisten voldoet. Inwoners van de Europese Unie kunnen binnen de Europese Unie met een geldig identiteitsbewijs reizen.

14.2     De reisorganisator vereist dat de reiziger (al dan niet via Tripsy.nl) verzekerd op reis gaat. Dat betekent dat er verplicht een reisverzekering afgesloten moet worden als de reiziger deze nog niet heeft. Het afsluiten van een annuleringsverzekering is optioneel.

14.3     Gezondheid: Afhankelijk van de boeking, kunnen verplichte gezondheidszorgen op de consument van toepassing zijn. Het wordt aangeraden om van tevoren een reisapotheek of dokter te bezoeken en gezondheidsinformatie op te vragen voor de betreffende reis. Tripsy.nl stelt zich niet aansprakelijk voor gezondheidsproblemen die opgedaan zijn tijdens het verblijf.